Betono kietėjimo/stingimo greitiklis (prieššaltinis priedas)


BETO-10

Kietėjimo/stingimo greitiklis (Prieššaltinis priedas)

PRIVALUMAI

SERTIFIKUOTAS CE ŽENKLINIMU SPSC
DĖKA MAŽOS IŠEIGOS LABAI EKONOMIŠKAS: 1L priedo – 25kg cemento!
TINKA VISŲ STIPRUMO MARKIŲ BETONUI.
  • NESKATINA ARMATŪROS KOROZIJOS.
  • DRUSKŲ PAVIDALU NEIŠSISKIRIA IŠ SUKIETĖJUSIO BETONO PAVIRŠIAUS.
  • ♦ GALIMA NAUDOTI KAIP PLASTIFIKATORIŲ.
  • ♦ Stiprio prieaugis prie +20 °C po 24 h  ≥ 120 % palyginus su kontroliniu mišiniu
  • Stiprio prieaugis prie +5 °C po 48 h ≥ 130  % palyginus su kontroliniu mišiniu
  • ĮTRAUKTO oro kiekis betone  2 % tūrio palyginus su kontroliniu mišiniu

APRAŠYMAS

Paskirtis.

Skystas priedas betonavimui, mūrijimui, tinkavimui žemų temperatūrų sąlygomis iki -10°C. Pažemina vandens užšalimo temperatūrą ir pagreitina betono bei skiedinio kietėjimo procesą.

Rekomenduojama naudoti kai temperatūra žemesnė +10°C, nes betono kietėjimo greitis krenta kartais, palyginus su vasaros laikotarpiu o prie 0°C ir žemiau sustoja visiškai.

Privalumai: Dėka mažos išeigos labai ekonomiškas! Tinka visų stiprumo markių betonui. Neskatina armatūros korozijos. Druskų pavidalu neišsiskiria iš sukietėjusio betono paviršiaus.
Dėmesio: Nenaudokite su dideles poras turinčiais užpildais – pvz. pemza, keramzitu. Nenaudokite su peršalusiais užpildais. Visada laikykitės betonavimo žiemos sąlygomis bendrųjų instrukcijų.

Naudojimas
Priedas sumaišomas su vandeniu, skirtu ruošti statybinį skiedinį arba įpilamas į jau paruoštą skiedinį. Prieš naudojimą patartina padaryti kontrolinį bandymą. Maišomų medžiagų temperatūra turi būti aukštesnė už 0°C. Parinkite patį mažiausią vandens kiekį. Pagamintą betoną ar skiedinį reikia sunaudoti per 30 min. Paklojus betoną/skiedinį būtina uždengti šilumą izoliuojančiomis medžiagomis – pvz. popieriumi, plėvele ar panašiai.  

Laikymo sąlygos. Laikyti sandariai uždarytoje taroje ne žemesnėje 0 °C temperatūroje. Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių. Nesuderinamos medžiagos – rūgštis.

Darbų sauga
Smarkiai pažeidžia akis. Kenksminga prarijus. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones. Po naudojimo kruopščiai nuplauti rankas. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Jeigu akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją. PATEKUS ANT ODOS: Nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens. PRARIJUS: Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ arba kreiptis į gydytoją. Sudėtyje yra kalio pentakalcio nitrato dekahidratas.

Pakuotė: 5 L; 10 L


EU 2004/42/EB Kat.A/a/VDM. LOJ ribinė vertė 30 g/l (2010). Maksimalus kiekis dažuose 1 g/l.
ĮST302426172:02